Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling

Hvordan foregår en radonmåling?
Det er simplet at foretage en radonmåling. Bestil den type radon måling og det antal radonmålere du har behov for. Efter få dage vil du modtage målerne inkl. en udførlig vejledning i opsætning. Målerne bør måle i minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson, som er mellem den 1. oktober og den 30 april. Optimalt bør målingen forløbe over et helt år. Når målingen er færdig, pakkes målerne ned i de poser de blev modtaget i, og sendes herefter ind til laboratoriet i den medfølgende, og frankerede svarkuvert. Efter kort tid vil du modtage dit resultat.

Hvilke målere (dosimetre) anvender I, og hvilket online-system?
Vi benytter målere fra det akkrediterede målelaboratorium - Eurofins i Sverige. Vi benytter dermed også deres online-system - alt er på dansk!
Du vil modtage en udførlig beskrivelse af hvorledes online-systemet fungerer, og dermed bliver du guided sikkert igennem. Den store fordel ved et online-system er at der ikke opstår fejl eller tvivl, samt at processen går hurtigere! Laboratoriet har sædvanligvis udarbejdet rapporten til kunden inden 10 hverdage efter modtagelsen af målerne.

 

Hvordan skal radonmålerne placeres?
Placeringen er vigtig for at få et retvisende resultat. Overordnet set skal målerne placeres repræsentativt for den luft vi indånder, samt at de skal holdes bort fra varmekilder. Ofte bliver målerne derfor hængt op i ledning til lamper med en lille strips, tape eller snor, eller blot lagt på en hylde.
Når du har bestilt dine radonmålere, vil du modtage mere udførlig vejledning samt illustration.

Er nogle områder i Danmark ”uden radon”?
Nej, radon findes i jorden under os, overalt. Visse områder, særligt sandholdige jorde indeholder typisk mindre radon end fede jorde. Dette betyder overordnet set at den vestlige del af Jylland indeholder mindre radon end den østlige del af jylland, samt øerne.
Dette er dog ikke ensbetydende med at den vestlige del af Jylland er ”radon-fri”, for radonniveauet i jorden er mange steder omkring 50.000Bq/m3, og det afgørende er derfor bygningens konstruktioner mod undergrunden. Den eneste måde at kende radonniveauet, er ved at foretage en måling.

Hvorfor er radon sundhedsskadeligt?
Radon er en radioaktiv gasart som ved indånding kan udsende radioaktiv stråling nede i lungerne. Denne stråling kan medføre ændringer i cellernes DNA, hvilket kan medføre bl.a. lungekræft. Det estimeres at ca. 300 personer i Danmark årligt dør af radon-relateret lungekræft. 

Kan der være radon i nye huse?
JA. Der er radon i alle huse. Spørgsmålet er blot - hvor meget? Selvom der i gældende Bygningsreglement er et krav om at der ikke må være over 100 Bq/m3 i indeklimaet, så kan dette kun fastlægges ved en måling. En måling der desværre alt for sjældent foretages, idet ejeren netop i forbindelse med nyopførelsen har mulighed for at gøre krav gældende overfor entreprenøren eller husbyggefirmaet. Der skal ikke mange ”uheldige” konstruktioner til før radonniveauet ikke kan holdes under 100 Bq/m3.

Vi spår om at der indenfor en årrække vil blive indført et krav om at der skal foreligge en radon-måling i forbindelse med et hussalg (som det ses i bl.a. USA). Tænk at have opført et nyt hus i dag, og vil sælge dette om 5-10 år, hvor det så får en anmærkning i tilstandsrapporten pga. et for højt radon-niveau. Et forhold ejer nu sandsynligvis skal bekoste i form af udbedringer eller prisnedslag. Løsningen burde have været, at foretage en radonmåling i forbindelse med opførelsen, og dermed at overdrage udgiften til udbedringer til husbyggeren eller entreprenøren.

Hvad skal jeg gøre når jeg har modtaget mit resultat?
Et udgangspunkt er at man ønsker et så lavt radon-indhold i indeklimaet som muligt, uagtet måleresultatet. Et resultat på 99 Bq/m3 eller 101 Bq/m3 er jo stor set ens, i hvert fald sundhedsmæssigt set. Det ene resultat er blot lige under den fastsatte grænse på 100 Bq/m3, og det andet lige over.
Hvis du har bestilt produktet ”Radon måling og vejledning”, så vil du altid modtage relevante beskrivelser til nedbringelse af radon-niveauet, uagtet det faktiske resultat. Dette betyder at hvis resultatet af dine målinger f.eks. er 80 Bq/m3 og dermed er under grænseværdien, så kan du stadigt i notatet læse hvordan du med simple og billige tiltag kan reducerer radonniveauet yderligere. Det er så op til din egen vurdering, om hvilke tiltag du finder nødvendige og ønskelige. Det er ingen hemmelighed at de dyreste tiltag oftest er de mest effektive.

Hvorfor er der forskellige formål med en radonmåling?
I starten af 2018 er der udgivet forskelligt nyt materiale omkring radon og radonmåling. Bl.a. SBi-anvisning 270, samt flere bekendtgørelser, samt at EU regler er trådt i kraft. Dette har medført at man har indført differentierede formål med en radonmåling. Formålene skitseres kort herunder:

Nationalt referenceniveau - Regeringen har vedtaget et nationalt referenceniveau på 100 Bq/m3. Et referenceniveau skal bl.a. forstås som det niveau man overordnet set vurderer at være den øverste grænse i indeklimaet hvor personer opholder sig. Det vil sige, at man i de fleste sammenhænge vil lovgive ud fra maksimalt 100 Bq/m3, og i andre sammenhænge vil man forsøge at nedbringe niveauerne i eksisterende bygninger til under de 100 Bq/m3. Mere herom i det understående.   

Lovkrav - Hvis din bygning er opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er der et lovkrav om at der maksimalt må være 100 Bq/m3 i indeklimaet. Dette skal måles som en estimeret årsmiddelværdi, hvor der er særligt store krav til måletærhed, samt at man skal have undersøgt andre bygningsmæssige forhold.

Lovkrav - Alle arbejdspladser er blevet omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/m3, hvilket betyder at der på en arbejdsplads maksimalt må være et radonindhold på 100 Bq/m3 målt i forhold til aktivitetsniveauet. Denne bestemmelse gælder uagtet hvornår bygningen er opført! 

Anbefaling - I vejledningsteksten til §332 i bygningsreglementet BR18 fremgår anbefalingerne til byggeri opført efter bygningsreglementer fra før 2010 (BR10). Dette kan måles som en estimeret årsmiddelværdi, hvilket særligt bør indgå i betragtningen i en salgssituation. Har vil det være yderst positivt at kunne fremvise dokumentation på at bygningen har et lavt radonniveau. Radonniveauet skal måles som en estimeret årsmiddelværdi, hvor der er særligt store krav til måletærhed, samt at man skal have undersøgt andre bygningsmæssige forhold. I øvrige situationer kan målingen være til ens egen oplysning, dvs. man ønsker at kende radonniveauet i den bygning man bor i, og her er der dermed intet krav til målingens udformning. Man kan altså bestille det antal målere man ønsker og syntes man har behov for. Man skal blot være opmærksom på at årsmiddelværdien ikke kan bestemmes.

Radonmåling, øvrige formål med en måling - Der kan være mange forskellige andre formål med en radonmåling. Man kan f.eks. ønske en sommermåling eller en korttidsmåling for at få en indikation på niveauet. Eller man kan foretage en måling for eftervisning af effekten af udførte radonsænkende tiltag. Der er ingen krav til sådanne målinger idet de alene har til formål at give brugeren nogle informationer, og der er altså ikke noget krav som skal eftervises opfyldt. 

Som det fremgår af ovenstående punkt er der mange formål og hensyn med en radonmåling. Radonshop.dk kan ikke have oplysningerne om formålet med netop din måling - Vi har derfor forsøgt at guide dig til den korrekte måling via vores forskellige produkter.