Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards EAN betaling

Bq/m3 – Måleenhed for radon og står for Becquerel pr. kubikmeter luft. Becquerel betyder ét radioaktivt henfald pr. sekund. 100 Bq/m3 betyder altså at der udsendes 100 radioaktive stråler pr. sekund i hver kubikmeter luft.

Dosimeter – Reelt hedder en radon-måler et ”dosimeter” fordi den måler radon-dosen (mængden).

Radon kortlægning – Et begreb der oftest benyttes i forbindelse med at en radonmåling udføres. Altså at man kortlægger radonniveauet i bygningen.

Radon-sug:

Passivt radon-sug – Et system hvor der installeres en sugebrønd eller sugeslange unde gulvkonstruktionen, og hvor sugekraften tilvejebringes af termisk opdrift (varme, som i en skorsten). Fordel er at systemet ikke bruger mekanisk ventilator og dermed er gratis i drift. Ulempen er at systemets effektivitet er afhængig af temperaturforskelle mellem indeluften og udeluften, samt vindforhold.

Aktivt radon-sug – Et system hvor der installeres en sugebrønd og eller sugeslanger under gulvkonstruktionen, og hvor sugekraften tilvejebringes af en mekanisk ventilator. Fordel er at systemet kan styres og sugekraften kan justeres på ventilatoren. Effekten af anlægget er dermed uafhængigt af vejr og vind. Ulempen er at ventilatoren har en levetid på ca. 10 år, samt at den bruger el for ca. 500-1500kr årligt. Hele systemet er således ca. 2-3 gange så dyrt som et passivt radonsug.

SBi-Anvisning 233 – Radonsikring af nye bygninger. I denne anvisning beskrives forskellige metoder til sikring af nye bygninger mod indtrængning af radon. Der er illustreret en række eksempler på hvorledes klimaskærmen mod jord kan opbygges, og hvordan tæthed mod indtrængning af jordluft etableres i udvalgte bygningsdele. Anvisningen viser med andre ord, hvorledes terrændækskonstruktionen kan, eller bør, opbygges. Anvisningen er udgået og er erstattet af SBi-anvisning 270.

SBi-Anvisning 232 – Radon – Kilder og måling. Denne anvisning beskriver hvorledes radon-måling bør udføres for at opnå et standardiseret og sammenligneligt resultat. Anvisningen er udgået og er erstattet af SBi-anvisning 270.

SBi-anvisning 247 – Radonsikring af eksisterende bygninger. Denne anvisning beskriver en række tiltag som kan udføres i en eksisterende bygning for reduktion af radonniveauet. Det er essensen af denne SBi-anvisning der ligger til grund for vores anbefalinger såfremt du har bestilt produktet ”Radon måling og vejledning”.

SBi-Anvisning 270 - Måling af radon i bygninger. Denne anvisning udkom i marts 2018 og er et meget mere oplysende og udtømmende værk end SBi-Anvisning 232. Anvisningen beskriver krav til målemetoder og formål med målinger og meget mere. Det er essensen af denne SBi-anvisning som er sammenfattet i vores vejledning du vil modtage når du bestiller radon-målere hos os.

Sundhedsfare – Radon et radioaktivt grundstof med atomnummer 86 og symbol Rn i det periodiske system. Radon er en isotop på gasform (ædelgas) og er et henfaldsprodukt i kæden som starter ved Uran og slutter efter en længere henfaldskæde, og efter adskillige milliarder år, som bly. Årsagen til at man netop måler for radon og retter opmærksomheden på radon er, at alle de øvrige isotoper er faste stoffer, hvilket vil sige at de ligge og henfalder (udsender radioaktiv stråling) nede i jorden. Dermed kommer denne stråling ikke ind i vores bygninger. Radon er netop på gasform og kan derfor trænge ind i bygninger via revner og sprækker mod undergrunden. Endvidere har Radon en halveringstid på 3,8 dage, hvilket gør at der er stor sandsynlighed for at den henfalder imens den befinder sig i indeklimaet i en bygning. Når Radon henfalder udsender den alfa-stråling som er den svageste stråleform, og relativt harmløs for mennesker. Det er de følgende henfaldsprodukter (isotober), som ofte benævnes ”radon-døtrene” som egentligt er kræftfremkaldende for mennesker, idet flere af disse henfald udsender beta-stråling, som er betydeligt kraftigere end alfa-stråling.

Sæsonkorrektionsfaktor – Dette er en faktor, eller erfaringstal, som ganges på det målte radonniveau for at omregne denne til et årsgennemsnit. Som beskrevet under årsmiddelværdi så varierer radonniveauet meget hen over året, og man ønsker netop at kende gennemsnittet for et helt år. Faktoren varierer ca. mellem 0,7 og 2,0 alt efter måleperiodens længde og årstid. Bemærk at ikke alle radon-hjemmesider foretager denne omregning, eller oplyser herom, hvilket gør at det fremsendte resultat kan være en faktor 2,0, i forhold til hvad årsmiddelværdien reelt er. Hos os får du enten en letforståelig tabel vedlagt dine måleresultater hvorved du let kan lave denne omregning. Ved produktet ”radon måling og vejledning”, er det os der laver denne omregning for dig, samt vedlægger anbefalinger til relevante tiltag for nedbringelse af radon niveauet.

Årsmiddelværdi – Radon-niveauet i indeklimaet varierer meget over tiden, men man ønsker reelt at kende årsgennemsnittet – eller årsmiddelværdien. Det vil ikke være usædvanligt at målinger foretaget med digitalt udstyr, i løbet af få dage vil variere mellem 25 og 250 Bq/m3, set over en længere periode. Årsagen til disse store variationer skal findes i en række faktorer, som temperatur, vindforhold, udluftning af boligen mv. Særligt temperaturholdet mellem inde- og udeluften har vist sig at være den mest betydende faktor. Dette vil omvendt sige, at radonniveauet må antages at være højest når der er størst temperaturforskelle – om vinteren. Omvendt må det laveste radon-niveau forventes at være om sommeren, hvor det til tider er varmere udenfor end indendørs. Endvidere luftes en bolig mere ud om sommeren (åbne døre og vinduer), hvorfor dette alene vil medføre en reduktion i radon-indholdet.